Thursday, April 7, 2011

नारीभूता

सदा देवता नृत्यतीत्यत्र गेहे
मुदा योषितस्सन्तु नित्यं सुवन्द्या
यदा नारकं कार्यमाचर्य नारी
हृदा त्याज्यया सैव भूता च भाव्या॥

No comments: