Wednesday, March 23, 2011

विघ्ननाशाय

गणनाथ पदं परमं कलये
परमात्मनि भव्यमतो विलयम्।
प्रणयेन करोमि कृतिं भुवने
रसभावलयाय भवेत्सकलम्॥
.

Friday, March 4, 2011

सूर्यकान्ता

ननु "देव दिवाकर मा त्यज मा"-
मनुतप्तहृदा *रविकान्त्यवदत्!
अनुयात्रिकया भवितव्यमत-
स्तनुरेव दिशां परिदर्शयति॥


* रविकान्ती - सूर्यकान्ती